ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Finessa Skincare en een cliënt waarop Finessa Skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 

Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Finessa Skincare melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Finessa Skincare het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Last minute plekken die binnen 48 uur voor de afspraak gemaakt worden kunnen niet meer geannuleerd worden. Indien dit wel gedaan wordt is Finessa Skincare gemachtigd om het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling door te berekenen.

 

Betaling

 • Finessa Skincare vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • Alle afspraken dienen vooruit overgemaakt te worden door middel van de daarvoor bestemde IDEAL link of handmatig naar de toegezonden bankrekening. Dit dient binnen 48 uur na het maken van de afspraak voldaan te zijn. Indien u zich niet aan deze betalingsverplichting houd mag Finessa Skincare de afspraak zonder verdere aankondiging annuleren.
 • Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

Inspanningen Finessa Skincare

 • De medewerkers van Finessa Skincare zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 • De medewerkers van Finessa Skincare zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De medewerkers van Finessa Skincare zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een digitale klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  Finessa Skincare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Finessa Skincare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Aansprakelijkheid

 • Finessa Skincare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Finessa Skincare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Iedere huid is anders en kan anders reageren. Hierdoor zijn wij ook niet aansprakelijk voor schade die een behandeling heeft aangericht. U neemt uw eigen verantwoordelijkheid en risico bij het ondergaan van een behandeling.
 • Finessa Skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Finessa Skincare.
 • Finessa Skincare moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Finessa Skincare geeft geen garantie op de resultaten van een behandeling. Iedereen is anders en iedereen reageert anders op een behandeling waardoor wij nooit kunnen voorzien wat de huid of het lichaam precies doet.
 • Indien Finessa Skincare en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Garantie

 • Finessa Skincare geeft de cliënt geen garantie op de behandeling. Het is niet mogelijk om geld terug te vragen voor behandelingen of producten.
 • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 • Er wordt geen geld terug gegeven bij tegenvallend cosmetisch resultaat.
 • Er wordt geen geld terug gegeven bij schade u neemt uw eigen risico voor het ondergaan van een behandeling.

 

Geheimhouding

 • De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 • Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Beschadiging en/of diefstal

 • Finessa Skincare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Finessa Skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Behoorlijk gedrag 

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Finessa Skincare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 • Bij Finessa Skincare wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Finessa Skincare en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Finessa Skincare en zijn ook in de salon beschikbaar.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.